> Shėrbimet dhe produktet > Menaxhimi i sistemit dhe automatizimi

Menaxhimi i sistemit dhe automatizimi

Në menyrë më të mirë për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve në lidhje me fleksibilitetin dhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve dhe për të ndryshuar këto aktivitete, Bitfox ka zgjeruar fushën e saj të biznesit duke hapur një kompani që do të punojnë për kohë të gjatë në fushën e paneleve elektrike dhe automatizim.


Qendra e re prodhuese operon në Villorba (Treviso-Itali) dhe është në gjendje të projektoj dhe të ndërtoj panele elektrike civile dhe industriale, si dhe panele të automatizmit duke aplikuar mënyra të ndryshme.Kjo qender plotëson të gjitha kërkesat e klienteve në Itali si dhe do ti plotësoj të gjitha kërkesat për punë edhe në Kosovë .

Tashmë janë projektuar dhe prodhuar: panele të kontrollit të sistemeve RED (Sistem për ngrohjen elektrike) të kontrolluara nga PLC (Programmable Logic Controller), sisteme automatike të largimit të ujit nga rrugët gjatë shirave, njësia trajtimit për parametrat mjedisore si dhe panelet për automatizimin e objekteve prodhuese .


Njohuritë  dhe përvoja e fituar i lejon Bitfox-it ti përmbush nevojat e ndryshme me projekte dhe plane që janë të përshtatura për konsumatorin .
Ndërsa posedimi i pajisjeve dhe mjeteve teknologjike mundëson ekzekutimin e shpejt të punëve në përputhje më  standardet më të larta të cilësisë .

Last modified 03/10/2012 14:14:49 / Visited 2101 Times