> Shėrbimet dhe produktet > Infrasturktura

Infrasturktura

Sektori i infrastrukturës merret me kryerjen e të gjitha punëve te ndërtimtarisë dhe infrastrukturës, kryesisht në shërbim të sistemeve teknologjike.

BitFox posedon makineri  te cilat përfshijnë jo vetëm makineri tradicionale dhe mjetet e transportit, por përfshijnë edhe makina për të vepruar në linja hekurudhore. Keto makina u mundësojn ekipeve levizje më të shpejt dhe punë shumë efikase. Ky divizion përveç krijimit të infrastrukturës punon edhe në lidhje me industrinë e ndërtimit.

BitFox ka përvojë të konsiderueshme në realizimin e kanalizimeve, vendkalimeve në hekurudha dhe autostrada,sinjalizimet në hekurudha dhe aeroporte,bazat për antena të telefonisë mobile, montimi i strukturave të çelikut si dhe shtrimin e kabllove të çdo lloji.
Ka shumë punë te realizuara në sektorin rrugor dhe te autostradave në lidhje me instalimin e sistemeve teknologjike,në shpërndarjen ose largimin e ujerave te cilat ndodhin për arsye të reshjeve atmosferike, gropa, pllaka, tuba dhe shtojca tjera që janë të lidhura me punët e operatorëve tonë të licencuar.  

Last modified 12/09/2012 14:56:00 / Visited 1891 Times