> Çertifikatat > Çertifikata 37/2008

Çertifikata 37/2008

Bitfox srl ka të gjitha kualifikimet profesionale të kërkuara nga ligji italian 37/08 (ish 46/90):

  • Shkronja "A" që dëshmon për aftësinë e realizimit të sistemet elektrike në përgjithësi.
  • Shkronja "B", që dëshmon kapacitet për realizimin e sistemeve transmetuese dhe instalimin e antenave elektronike.
  • Shkronja "C" që dëshmon realizimin e prodhimit të sistemeve për ngrohje, ajrit të kondicionuar për ftohje,por përfshinë punët për evakuimin e produkteve të djegies dhe kondensimit si dhe ventilimin e lokaleve.
  • Shkronja "D" që dëshmon realizimin e arritjes se sistemeve hidrike dhe sanitare të çdo lloji apo natyre.
  • Shkronja "E" që dëshmon realizimin e sistemeve shpërndarëse dhe shfrytëzimin e gazit, duke përfshirë punët e evakuimit të produkteve djegëse dhe ventilimit të lokaleve.
  • Shkronja "F" që dëshmon për aftësinë e realizimit të sistemeve për ngritjen e përsonave ose sëndeve me anë të ashensorëve,  shkalleve lëvizëse ose të ngjashme dhe 
  • Shkronja "G", e cila vërteton aftësinë e realizimit të sistemeve kundër zjarrit.
Last modified 09/10/2012 12:22:02 / Visited 1703 Times